top of page

CAREER WITH US |

ร่วมงานกับเรา

JOIN OUR GROWING TEAM

WE ARE TOP 3 COOKING STUDIO 
IN THAILAND ESTABLISHED SINCE 2013

ทำงานกับเราได้ชิมขนม เรียนรู้และคิดค้นสูตรใหม่ทุกๆวัน

สนใจร่วมงานกับเรา ส่ง RESUME ของคุณมาได้ที่

สวัสดิการพนักงาน

1. วันหยุดและวันลาตามกฎหมาย 
2. วันลาพักร้อน 6 วัน ต่อปี
3. สิทธิลาวันเกิด 1 วัน ในเดือนเกิด

4. ประกันสังคม
5. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 
6. ค่าล่วงเวลา
7. สิทธิซื้อเค้กและเครื่องดื่มราคาพนักงาน
8. เบี้ยขยัน / ค่าคิดสูตร / ค่าสอน 
9. ยูนิฟอร์ม 

 

กฎระเบียบพนักงานบริษัท คิทเช่นเมท

 1. การมาสาย

  • สาย 3 ครั้งใน 1 เดือน หักครึ่งวัน

  • มาสาย 5 ครั้งใน 1 เดือน หัก 1 วัน  (มาสายคือหลังเข้างานเวลา 10นาที ​เป็นต้นไป)​

  • หากมาสายเกินกว่าจำนวนที่กำหนด จะได้รับจดหมายตักเตือนพฤติกรรม ครั้งที่ 1  

 2. การลืมแสกนนิ้วมือ

  • หากลืมแสกนนิ้วมือในวันที่มาทำงานโดยไม่ได้แจ้งฝ่ายบุคคล ระบบจะทำการหักเงิน นับเป็นขาดงานครึ่งวัน


   3. เงินประกัน  

  • บริษัทจะหักเงินประกัน จำนวน 3,000 บาท จากเงินเดือนพนักงาน โดยแบ่งเป็น 3 งวด เริ่มหักงวดแรกคือเดือนแรกที่ได้รับเงินเดือน เงินประกันส่วนนี้ จะคืนให้พนักงานครบตามจำนวน เมื่อพนักงานทำงานครบตามสัญญา ส่งคืนยูนิฟอร์มหรืออุปกรณ์ใดๆที่พนักงานได้รับจากบริษัทระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และแจ้งลาออกเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันเป็นลายลักษณ์อักษร นอกเหนือจากกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินประกัน

   4. วันหยุด

    

  • วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน มี 13 วัน 

  • แจ้งกับหัวหน้างานและแผนก HR ไม่น้อยกว่า 10 วันนับจากวันที่ต้องการลา

  • เมื่อได้รับการอนุมัติจากหัวหน้า ให้เข้าระบบลา และกดลาในระบบเลือก “ลากิจ(แทนนักขัตฤกษ์)”

  • เงื่อนไข

  • เข้างาน 3 เดือนแรก ไม่ได้รับสิทธิการลาทุกชนิด จะลาได้เมื่อทำงานครบ 3 เดือนขึ้นไป

  • ใน 1 วัน จะลาได้ไม่เกิน 1 คน ในตำแหน่งเดียวกัน หากยืนยันที่จะลาวันเดียวกับพนักงานที่ลาไปแล้ว จะไม่สามารถใช้วันลาได้ จะต้องใช้เป็นประเภท Leave without pay คือลาโดยไม่ได้รับเงิน


   5. วันลาพักร้อน

  • อายุงาน 1 ปี ได้รับ 6 วัน โดยวันพักร้อนจะสามารถใช้ได้ในปีปฏิทินถัดไป

  •  ในกรณีเข้างาน น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับวันลาพักร้อน ในปีปฏิทินถัดไป ลดทอนตามจำนวนเดือนที่เข้าทำงาน

  • แจ้งกับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 15 วันนับจากวันที่ต้องการลา

  • เมื่อได้รับการอนุมัติจากหัวหน้า ให้เข้าระบบลา และกดลาในระบบเลือก “ลาพักร้อน”

  • วันลาพักร้อนสามารถยกไปใช้ในปีถัดไปได้ และใช้ให้หมดภายใน เดือน มีนาคม ของปีถัดไป


   6. การลาป่วย

  • ลาป่วยแบบมีใบแพทย์​ ได้ 30 วัน (รวมกรณี เข้าโรงพยาบาล ผ่าตัด อุบัติเหตุ และเจ็บป่วย อาทิ เป็นไข้หวัดใหญ่ ลาฉีดวัคซีนโควิด) โดยต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาทุกครั้งที่ลาในระบบลาออนไลน์

  • ลาป่วยแบบไม่มีใบแพทย์​ ได้ 1 วันต่อเดือน หากลาประเภทนี้ 2 วันหรือมากกว่า ใน 1 รอบเงินเดือนโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ ระบบจะหักเงินวันที่ 2 เป็นต้นไป

  • ลาคลอด ได้ 98 วัน โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน

  • ลาป่วยเป็นโควิด-19 ลาป่วยแบบมีใบแพทย์ได้ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ Hospitel พร้อม ใบรับรองแพทย์ ในกรณีที่รักษาที่บ้าน อนุญาตให้ลาป่วยมีใบแพทย์ได้ 7 วัน นอกนั้นวันที่เหลือ ให้ใช้วันลากิจ หรือวันลาพักร้อน

  • การกักตัวเนื่องจากเป็นผู้เสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อภายในครอบครัวหรือเพื่อนของลูกจ้างเอง ขอให้ลูกจ้างใช้วันลากิจ หรือ วันลาพักร้อนในระหว่างช่วงกักตัว

  • การลาป่วย ต้องโทรแจ้งหัวหน้างาน หรือส่งไลน์ก่อนเวลาเริ่มงาน อย่างน้อย 2 ชั่วโมง หากไม่แจ้งก่อนเริ่มงาน ถือเป็นการขาดงาน

   7. การขาดงาน

  • พนักงานที่ไม่มาทำงานหรือมาทำงานสายเกิน 2 ชั่วโมง โดยไม่แจ้งหัวหน้างานล่วงหน้า ถือเป็นการขาดงาน ไม่สามารถใช้วันลาชนิดใดๆได้ บริษัทจะนับเป็นการ Leave without pay

  • การขาดงาน ติดต่อกัน 3 วันทำการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทสามารถให้พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานได้ตามกฎหมาย และพนักงานจะไม่ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายใดๆ

   8. การขอโอที เริ่มขอได้ตั้งแต่ หลังเวลาเลิกงาน 15 นาที โดยเหตุผลในการขอจะต้องเกี่ยวเนื่องจากการสอน หรืองานเตรียมที่จำเป็นเท่านั้น

   9. ห้ามชาร์ตอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ที่บริษัทเด็ดขาด เพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้ที่เกิดจากการอุปกรณ์ชาร์ต

   10. ขนมและวัตถุดิบทุกชนิดที่เหลือจากในบริเวณโรงเรียน พนักงานไม่สามารถนำกลับบ้านได้ทุกชนิด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน

   11. รอบเงินเดือน คือวันที่ 26 ถึงวันที่ 25 ของอีกเดือน โดยจะได้รับเงินเดือนผ่านการโอนผ่านธนาคารในวันสุดท้ายของเดือน

   12. ทรัพย์สินส่วนตัวที่พนักงานนำมา เป็นความรับผิดชอบในการล็อคตู้ล็อคเกอร์ส่วนตัวของพนักงานเอง หากมีสูญหาย ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

   13. สูตรและเอกสารการสอนถือเป็น “ลิขสิทธิ์” ของทางบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว ลูกจ้างไม่สามารถคัดลอก ถ่ายรูป และเผยแพร่ ไม่สามารถนำไปใช้ประกอบกิจการส่วนตัว ไม่ว่าในขณะที่ทำงานอยู่หรือหลังสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างรวมไปถึงข้อมูลซึ่งถือเป็นความลับทางการค้าของบริษัทฯ อาทิ ข้อมูลลูกค้า บัญชี หรือชิ้นงานใดๆที่กระทำขึ้นที่บริษัท หากพบเห็นการส่งผ่านอีเมลล์หรือเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ จะถือว่าลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงาน

   14. กรณีที่ลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงาน

  • หากลูกจ้างทำผิดกฎระเบียบ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งต่อส่วนรวม เพื่อนร่วมงาน และต่อบริษัท บกพร่องต่อหน้าที่
   1)  มีหนังสือแจ้งเตือน และเรียกมาว่ากล่าวตักเตือน และให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อรับทราบ
   2)  มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่สองในกรณีกระทำซ้ำหลังจากที่เตือนแล้ว หรือกระทำความผิดอย่างอื่น
   3)  มีหนังสือแจ้งเลิกจ้าง โดยจะไม่จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างและค่าทดแทน  

bottom of page